EPG-Certificering geen voorstander van sanctie na bijscholing


De Examencommissie EPA ressorteert onder de COEC van KvINL. De COEC heeft een richtlijn ontwikkeld voor het bijhouden van de vakbekwaamheid van EPA-adviseurs.Het is de bedoeling op een opfriscursus voor EPA-W adviseurs/opnemers verplicht te stellen. De opfriscursus duurt een dag en wordt afgesloten met een evaluatie en toets van de deelnemers. Indien een EPA-adviseur/-opnemer niet binnen de gestelde termijn een geaccrediteerde opfris heeft gevolgd en heeft voldaan de gestelde eisen mag hij/zij geen opnames meer doen van woningen/gebouwen of Energielabel/Energie-Indexrapportage afmelden, totdat hij/zij alsnog aan de gestelde eisen voldoet.

EPG-Certificering is het niet eens met dit voorstel en heeft een reactie aan het CCvD van KvINL hierover gestuurd. Hieronder is deze reactie opgenomen:

EPG-Certificering is voorstander van een opfris/bijscholingscursus voor certificaathouders. Het is goed dat de kennis regelmatig op peil wordt gebracht.

Aan een frequentie van eens per jaar met daaraan gekoppeld een jaarlijks examen met als sanctie dat als de adviseur het examen niet haalt hij/zij dan geen EI’s/labels meer mag afmelden, vinden wij te veel haken en ogen zitten.

Ons voorstel is deze regeling nog eens goed te overwegen en verder uit te werken. En hierbij ook het eerder voorstel van een puntensysteem te betrekken.
Invoering per 1 juli 2018 is wat EPG-Certificering betreft veel te vroeg.

Hieronder de argumenten van EPG-Certificering:
• Sanctie van de regeling is dat adviseurs geen opnames meer mogen doen van woningen/gebouwen of Energielabel/Energie-Indexrapportage afmelden, totdat hij/zij alsnog aan de gestelde eisen voldoet. Hoe gaan de CI’s dit controleren? Nemen we dit mee in onze jaarlijkse controles? Of moeten we bedrijven schorsen/blokkeren op EP-Online als we doorgegeven krijgen dat hun adviseurs gezakt zijn voor de toetsing van de bijscholing? Gaat er inderdaad een melding naar de CI’s?
• Hoe verhoudt deze bijscholingsregeling zich met de extra eisen die zijn toegevoegd aan de BRL 9500 (herijkingstraject); controle van adviseur door CI eens in de drie jaar en jaarlijkse interne audit per adviseur? De effecten hiervan zijn nog niet in beeld.
• Frequentie van bijscholing, EPG-Certificering vindt een jaarlijkse bijscholing te frequent voor een regeling die vrij constant is. Ons voorstel is om aan te sluiten op de BRL 9500 waarin de adviseur eens in de drie jaar gecontroleerd wordt door de CI. Bij een puntensysteem kan dan in drie jaar tijd het puntenaantal op peil gehouden worden. Mocht er toch gekozen worden voor een examen dan lijkt ons eens in de drie jaar beter passen bij de methodiek van de BRL.
• De EPA-opfris is slechts bij een beperkt aantal instituten te volgen. EPG-Certificering is veel meer voorstander van het eerder voorgestelde puntensysteem waarbij cursussen, bijeenkomsten, workshops en andere bijscholingsactiviteiten de adviseur veel meer keuze heeft hoe hij zijn (of haar) kennis wil bijhouden.
• Voorliggend voorstel geeft aan dat een adviseur jaarlijks examen moet doen. Zakt de adviseur dan mag hij dus geen EI’s meer opnemen/afmelden. Dit heeft grote consequenties voor eenmansbedrijven, maar ook voor andere bedrijven. Hun adviseurs zitten zonder werk. Dit geldt overigens ook voor de auditoren van de CI’s. Mocht het examen/de toetsing in lijn liggen met het huidig examen, dan ligt het slagingspercentage ver onder de 20%.